Algemene Leveringsvoorwaarden

Zaandam, 22 januari 2018

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ECC-BIMAS N.V.

1. DEFINITIES
De volgende begrippen en uitdrukkingen die met een hoofdletter zijn weergegeven hebben de betekenis die hieronder is vermeld:

"IE-rechten" betekent alle industriële en intellectuele eigendomsrechten onder meer, maar niet uitsluitend bestaande uit de merken, handelsnamen, auteursrechten, patenten, modelrechten en geregistreerde ontwerpen en alle andere intellectuele eigendomsrechten gebruikt of vervat in of in verband met de Producten;

"Koper" betekent de (rechts)persoon, bedrijven, ondernemingen en/of andere vormen van samenwerkingen en organisaties die een Product koopt van ECC-Bimas N.V.;

"Overeenkomst" betekent de overeenkomst tussen ECC-Bimas N.V. en de Koper met betrekking tot koop en verkoop van Producten overeenkomstig de onderhavige Voorwaarden;

"Overmacht" heeft de betekenis als opgenomen in artikel 14;

"Order" betekent iedere door Koper aan ECC-Bimas N.V. gegeven opdracht tot het leveren van Producten, zoals opgenomen in het bestelformulier van de Koper, de aanvaarding van de offerte van ECC-Bimas N.V., of enige andere vorm van bestelling van Koper, zoals het geval kan zijn;

"Producten" betekent de goederen en/of een gedeelte van de goederen zoals opgenomen in de Order, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten door ECC-Bimas N.V.

"ECC-Bimas" de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ECC-Bimas N.V., statutair gevestigd te Zaandam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60683554;

"Voorwaarden" betekent de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en van tijd tot tijd aangepast in overeenstemming met artikel 15.4;

"Website" betekent: [www.bimasbike.com]

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij ECC-Bimas Producten van welke aard dan ook aan de Koper levert.

2.2 Voor zover Koper zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid van die eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door ECC-Bimas van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige voorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen Koper en ECC-Bimas van toepassing (zullen) zijn.

2.3 Indien en voor zover een Order en/of Overeenkomst tussen Koper en ECC-Bimas van de door de Voorwaarden beheerste Order en/of Overeenkomst afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van de Voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

2.4 Indien de Koper éénmaal een Overeenkomst met ECC-Bimas heeft gesloten op basis van de Voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden de Voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met ECC-Bimas te sluiten Overeenkomst, ook indien bij het sluiten van de betreffende Overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijk verklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

2.5 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met ECC-Bimas, voor de uitvoering waarvan door ECC-Bimas derden dienen te worden betrokken.

2.6 De Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ECC-Bimas en haar directie.

2.7 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet afdwingbaar is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

2.8 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

2.10 Voor zover deze Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

3. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen van ECC-Bimas zijn vrijblijvend, tenzij door ECCBimas schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ECC-Bimas behoudt zich het recht voor om Orders, bestellingen c.q. opdrachten te weigeren.

3.2 Voor zover de Koper enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de verwachting dat een Overeenkomst tot stand zal komen of de veronderstelling dat een Overeenkomst tot stand is gekomen, doet de Koper dat op eigen risico.

3.3 Iedere Order houdt een aanbod in van de Koper om de Producten van ECC-Bimas te kopen onder deze Voorwaarden. De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ECC-Bimas opgegeven Order(s) en andere gegevens waarop ECC-Bimas zich baseert.

3.4 De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra ECC-Bimas de geplaatste Order(s) schriftelijk of via elektronische weg heeft aanvaard of een begin met de uitvoering daarvan heeft maakt.

3.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van ECC-Bimas of namens ECC-Bimas gedaan door verkopers, agenten vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ECC-Bimas slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door ECC-Bimas zijn bevestigd.

3.6 Alle in aanbiedingen, prijslijsten, catalogi, voorraadlijsten, brochures, reclamemateriaal en/of op de website van ECC-Bimas vermelde beschrijvingen, maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarbij weergegeven tekeningen, afbeeldingen en overige illustraties hebben enkel tot doel een idee te geven van de beschreven Producten en gelden slechts bij benadering en zijn geheel vrijblijvend.

3.7 De offertes van ECC-Bimas zijn te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst. Zij verliezen in ieder geval hun geldigheid na verloop van 30 dagen na dagtekening, tenzij ECC-Bimas uitdrukkelijk een andere termijn vermeldt op de offerte.

3.8 ECC-Bimas is gerechtigd (een) Order(s) te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van Producten te verbinden.

3.9 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

4. PRODUCTEN

4.1 De Producten worden beschreven in de catalogus van ECC-Bimas en/of haar Website.

4.2 Koper vrijwaart ECC-Bimas voor alle aanspraken, kosten, schade en verliezen (met inbegrip van enige directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, verlies van reputatie en alle rente, boetes en juridische en andere professionele kosten en uitgaven) in verband met een claim ingediend tegen ECC-Bimas vanwege een feitelijke of vermeende inbreuk op IE rechten van een derde partij die voortvloeien uit of in verband houden met het gebruik van het Product door ECC-Bimas of door Koper verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst door ECC-Bimas worden gebruikt. Deze bepaling blijft gehandhaafd en van toepassing tussen Koper en ECC-Bimas, indien de Overeenkomst beëindigt.

4.3 ECC-Bimas behoudt zich het recht voor om de Producten aan te passen of te wijzigen in de catalogus van ECC-Bimas en/of haar Website.

4.4 Wanneer ECC-BIMAS voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsomter beschikking heeft doen stellen, is de Koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door ECC-Bimas opgegeven adres, bij gebreke waarvan de Koper aan ECC-Bimas schadevergoeding verschuldigd is.

5. LEVERING EN RISICO

5.1 ECC-Bimas is pas gehouden om aan - de voorbereiding van - haar verplichtingen uit de Overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat voldaan is aan hetgeen genoemd in artikel 6 en nadat zij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens van de Koper heeft ontvangen.

5.2 Schriftelijk zal overeengekomen worden dat de levering af fabriek of magazijn zal geschieden, of dat de Producten door ECC-Bimas bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de Order of de Overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.

5.3 Indien levering af fabriek wordt overeengekomen dan spreken Koper en ECC-Bimas als volgt af: Tenzij anders overeengekomen, zijn verzendingen voor risico van de Koper. Ook wanneer francolevering overeengekomen mocht zijn, is de Koper aansprakelijk voor alle tijdens het vervoer geleden transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering, dan wel voor de eventuele verzekering daarvan.

Tenzij anders overeengekomen, kunnen orders boven de € 1.500,-- franco geleverd. Orders beneden dit bedrag worden niet franco geleverd respectievelijk worden vracht- of behandelingstoeslag in rekening gebracht.

5.4 De Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. ECC-Bimas heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Producten eenmaal op het afgesproken tijdstip aan de Koper aan te bieden. Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien Koper weigert de Producten in ontvangst te nemen. In geval van weigering zullen de kosten van retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de Koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld.

5.5 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ECC-Bimas gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Koper. Bij weigering van in ontvangstneming van de Producten zal ECC-Bimas deze tot 30 dagen na aanbieding voor rekening en risico van de Koper opslaan. ECC-Bimas zal de Koper schriftelijk berichten dat deze de Producten kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is ECC-Bimas gerechtigd de zaken aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.

5.6 De Koper is verplicht aan ECC-Bimas de opslagkosten volgens het bij ECC-Bimas gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de Producten voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

5.7 Indien de Producten worden bezorgd behoudt ECC-Bimas zich het recht voor eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

5.8 Door ECC-Bimas opgegeven levertermijnen worden zoveel als mogelijk in acht genomen, maar zijn slechts indicatief en gelden dus niet als voor de voldoening bepaalde termijnen als bedoeld in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek. ECC-Bimas zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk daartoe na afloop van de overeengekomen levertermijn, waarbij een redelijke termijn voor de nakoming door Koper is gegund die onbenut is verstreken, door Koper in gebreke is gesteld.

5.9 Koper is niet gerechtigd de Overeenkomst vergoeding te verzoeken, te ontbinden, te annuleren of afname van Producten te weigeren, indien ECC-Bimas de levertermijn heeft overschreden. Eerst nadat de Koper ECC-Bimas schriftelijk in gebreke heeft gesteld op een termijn van 3 maanden kan hij na het verstrijken van die termijn de Overeenkomst met een schriftelijke mededeling aan ECC-Bimas ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn wordt veroorzaakt door overmacht (zoals uiteengezet in artikel 14).

5.10 ECC-Bimas is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren. ECC-Bimas is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

5.11 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (artikel over garanties en klachten), dient Koper eventuele tekorten of beschadigingen van Producten en/of verpakking die bij de levering geconstateerd (kunnen) worden binnen 14 dagen te (laten) vermelden op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer door ECC-Bimas in behandeling worden genomen. De administratie van ECC-Bimas is in dit verband beslissend.

5.12 Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is, geldt als zodanig een termijn van 4 maanden, ingaande de dag waarop de Overeenkomst gesloten is. Na afloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft ECC-Bimas het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte zaken te vorderen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de Producten op de Koper overgaan bij aflevering.

6.2 Geleverde of nog te leveren Producten blijven eigendom van ECC-Bimas, totdat Koper aan alle verplichtingen, uit hoofde van de Overeenkomst of Order, of uit hoofde van enige eerdere Overeenkomst of Order, volledig heeft voldaan (het zogenoemde eigendomsvoorbehoud zoals bepaald in artikel 92 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek), met inbegrip van eventuele schadevergoeding, kosten, rente en dergelijke. Dit eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing op geleverde Producten, die reeds betaald zijn.

6.3 De Koper is verplicht naast het genoemde in het vorige lid aan ECC-Bimas, op het eerste verzoek van ECC-Bimas, onverwijld in pand te geven alle vorderingen die de Koper ter zake deze Producten jegens zijn afnemers heeft of mocht verkrijgen. Ter zake van de Producten verkrijgt ECC-Bimas alsmede tevens het recht tot zekerheid van de openstaande vorderingen waarop het eigendomsrecht van ECC-Bimas verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaakvorming of op andere wijze, tot de vestiging van een bezitloos pandrecht op deze zaken, waartoe de Koper reeds nu vooralsdan de onherroepelijke toestemming verleent en zich verbindt tot medewerking aan de vestiging van het bezitloos pandrecht.

6.4 Indien er gerede twijfel bij ECC-Bimas bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Koper, is ECC-Bimas bevoegd de bezorging van Producten uit te stellen, totdat de Koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Koper is aansprakelijk voor de door ECC-Bimas door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

6.5 ECC-Bimas is gerechtigd Producten terstond terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien Koper tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen zoals bedoeld in artikel 6.2 of ECC-Bimas goede gronden geeft te vrezen dat Koper in die verplichtingen zal tekortschieten. Koper zal daaraan alle medewerking verlenen. Koper verleent ECC-Bimas reeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht om ten behoeve daarvan de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van Producten komen voor rekening van Koper. De Koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van € 500,-- per dag dat hij hiermee in gebreke is/blijft, indien ECC-Bimas hierop uitdrukkelijk aanspraak maakt. ECC-Bimas is eveneens gerechtigd eventuele schade aan Producten op Koper te verhalen of eventuele waardevermindering van Producten aan Koper in rekening te brengen.

6.6 De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ECC-Bimas te bewaren.

6.7 Gedurende de periode zoals bedoeld in artikel 6.2, is het Koper verboden Producten te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Voorts is Koper verplicht Producten gedurende deze periode afdoende te verzekeren.

6.8 De Koper is verplicht om ECC-Bimas onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, indien: 6.8.1. Derden rechten op door ECC-Bimas onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten doen gelden of Koper weet dat derden voornemens zijn rechten op voornoemde Producten te doen gelden;

        6.8.2. Koper voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling of tot haar faillissement in te dienen;

        6.8.3. Koper heeft vernomen dat één of meer van zijn schuldeiser(s) voornemens is (zijn) een aanvraag tot haar faillissement in te dienen;

        6.8.4. Koper (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen of in staat van faillissement is gesteld;

6.9 Alle eventueel ten gevolge van dit artikel ontstane kosten komen voor rekening en risico van koper.

6.10 Bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond opeisbaar.

7. GARANTIES EN KLACHTEN

7.1 ECC-Bimas stelt zich zowel tegenover de Koper als tegenover afnemers van de Koper dat ECC-Bimas de Producten zal leveren in overeenstemming met de Overeenkomst en garandeert gedurende een periode van 24 maanden vanaf het moment waarop de Producten zijn geleverd dat de door haar geleverde Producten vrij zijn van gebreken ten gevolge van fabricage en/of materiaalfouten en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. ECC-Bimas kan in dat geval andere garantieen andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Producten of uit te voeren werkzaamheden.

7.2 De aansprakelijkheid van ECC-Bimas is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van ECC-Bimas.

7.3 Indien de door ECC-Bimas verstrekte garantie een Product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

7.4 Iedere vorm van garantie als bedoeld in artikel 7.1 komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:

        7.4.1 door het niet volgens de voorschriften van ECC-Bimas, opslaan, aansluiten, installeren, gebruiken en/of onderhouden van Producten;

        7.4.2 reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de Producten verricht door anderen dan ECC-Bimas zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ECC-Bimas;

        7.4.3 verwaarlozing dan wel naar het oordeel van ECC-Bimas onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of onderhoud van het Product;

        7.4.4 omstandigheden waar ECC-Bimas geen invloed op kan uitoefenen, daaronder be- grepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme re- genval of temperaturen) et cetera

7.5 De Koper is gehouden het Product te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de Producten overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan ECC-Bimas te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 werkdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan ECC-Bimas te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ECC-Bimas in staat is adequaat te reageren. De Koper dient ECC-Bimas in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.6 Indien de Koper tijdig reclameert, moet hij de Producten in onveranderde staat laten totdat ECC-Bimas de klachten heeft kunnen onderzoeken en zal de betalingsverplichting van Koper niet worden opgeschort. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Producten.

7.7 De aanspraak op garantie vervalt voorts indien de Koper niet onverwijld na het constateren van de ondeugdelijkheid ECC-Bimas daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen 10 dagen nadat bij ECC-Bimas is gereclameerd, ECC-Bimas in de gelegenheid stelt het defect te constateren en te verhelpen.

7.8 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal ECC-Bimas de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van ECC-Bimas, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan ECC-Bimas te retourneren en de eigendom daarover aan ECC-Bimas te verschaffen, tenzij ECC-Bimas anders aangeeft. Of indien de reclame door ECC-Bimas gegrond wordt bevonden, heeft zij tevens het recht hetzij de Koper te crediteren voor maximaal het factuurbedrag, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met de instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de Koper om alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde te retourneren.

7.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van ECC-Bimas, integraal voor rekening van de Koper.

7.10 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

7.11 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ECC-Bimas en de door ECC-Bimas bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

7.12 Reclames ten aanzien van facturen kunnen slechts schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na datum van dagtekening van de desbetreffende factuur. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest de Koper elke aanspraak ter zake van die gebreken.

8. RETOURNERING

8.1 Koper is uitsluitend gerechtigd om Producten terug te zenden, indien en voor zover ECC-Bimas vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Voorafgaande aan retournering dient de Koper een retournummer bij ECC-Bimas aan te vragen, die zal dienen te worden vermeld bij al het papierwerk met betrekking tot de retournering van de betreffende Producten. Retourzendingen door Koper dienen in alle gevallen voldoende gefrankeerd aan één van de servicestations van ECC-Bimas te geschieden.

8.2 ECC-Bimas heeft het recht om de kosten voor de retourzending van geleverde Producten in rekening te brengen aan Koper. Koper volgt eventuele specifieke instructies van Koper met betrekking tot retournering te allen tijde op.

8.3 Retour gezonden Producten moeten fabrieksnieuw, courant en in de originele verpakking verpakt zijn. Eventueel ontbrekende onderdelen en beschadigde verpakkingen zullen door Koper aan ECCBimas worden vergoed.

8.4 Indien Koper zonder toestemming van ECC-Bimas Producten aan ECC-Bimas retourneert, is ECC-Bimas nimmer gehouden deze Producten aan Koper te crediteren. Zonder toestemming retour gezonden Producten staan ter vrije beschikking van ECC-Bimas.

8.5 Indien de Producten worden geretourneerd en er geen sprake is van een schending van de garantie zoals uiteengezet in artikel 7 dan behoudt ECC-Bimas zich het recht voor om een “restocking fee” van ten minste 20% van de factuurwaarde van de Producten in rekening te brengen.

9. PRIJZEN EN BETALING

9.1 Door ECC-Bimas opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af op het kantoor van ECC-Bimas of magazijn van (de toeleverancier van) ECC-Bimas, exclusief B.T.W., andere heffingen van overheidswege, administratiekosten, kosten van vervoer, verpakking, verzekering en dergelijke, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

9.2 Alle Overeenkomst(en) worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien binnen een maand na het aanvaarden van een Order omstandigheden optreden die invloed op de kostprijs hebben, zoals veranderingen in door de fabrikant aan ECC- Bimas in rekening gebrachte prijzen, in lonen, in koersen, in invoerrechten, in brandstofprijzen enz., dan is ECC-Bimas bevoegd deze prijsfluctuaties door te berekenen aan de Koper. ECC-Bimas zal Koper hierover tijdig informeren.

9.3 Indien de door de Koper af te nemen hoeveelheid zaken daartoe naar het oordeel van ECC-Bimas aanleiding geeft, kan zij de Koper een korting op de prijzen toekennen. De Koper kan hieraan evenwel geen rechten ontlenen voor toekomstige leveringen.

9.4 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden. De datum van creditering van de bankrekening van ECC-Bimas geldt als datum van betaling.

9.5 De Koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 5.4, blijft verplicht tot betaling van de koopsom.

9.6 Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim, zullen alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk geheel opeisbaar worden en is ECC-Bimas terstond gerechtigd verdere levering aan Koper op te schorten. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.7 Alle buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten die ECC-Bimas redelijkerwijs heeft moeten maken als gevolg van de niet-(tijdige) nakoming door Koper, komen voor rekening van Koper. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + BTW van de hoofdsom

9.8 Betalingen van Koper strekken eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde rente, vervolgens van door ECC-Bimas gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en tenslotte van eventueel door ECC-Bimas geleden schade en worden pas daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur.

9.9 ECC-Bimas kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ECC-Bimas kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

9.10 De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ECC-Bimas verschuldigde.

9.11 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6) Burgerlijk Wetboek is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

9.12 Indien er goede gronden bestaan voor het vermoeden dat Koper haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen, is Koper verplicht om - op eerste verzoek van ECC-Bimas - daartoe genoegzame, door ECC-Bimas gewenste (aanvullende) zekerheid te verschaffen voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst(en).

9.13 Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een eventuele ingebrekestelling met een termijn van één week, is ECC-Bimas bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de Koper aansprakelijk voor de door ECC-Bimas geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit

10. IE-RECHTEN

10.1 ECC-Bimas behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schema’s e.d. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door ECC-Bimas gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.

10.2 Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de Koper zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 50.000,-- verschuldigd zijn, onverminderd het recht van ECC-Bimas tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

10.3 ECC-Bimas is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs- of modelrechten, octrooien, licenties en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden als gevolg van gebruik van door of namens de Koper verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d.

10.4 De Koper vrijwaart ECC-Bimas ter zake aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op deze rechten.

10.5 ECC-Bimas heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

11. GEHEIMHOUDING

11.1 ECC-Bimas en Koper zullen geheimhouding betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen en die zijn aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter voortvloeit uit de aard van die informatie en gegevens, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. De plicht tot geheimhouding eindigt niet na het beëindigen van de Overeenkomst.

12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1 Onverminderd de overige rechten van ECC-Bimas, is ECC-Bimas zonder enige ingebrekestelling en zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd de Overeenkomst en/of Order geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

        12.1.1 Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens ECC-Bimas uit de Overeenkomst voldoet, ook indien dit niet aan haar is toe te rekenen;

        12.1.2 ECC-Bimas omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar goede grond geven te vrezen dat Koper haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;

        12.1.3 in geval van (een verzoek tot) faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken dan wel ontbinding, staking of liquidatie van het bedrijf;

        12.1.4 indien behoorlijke nakoming door ECC-Bimas (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk of blijvend onmogelijk is, ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet aan ECC-Bimas zijn toe te rekenen;

        12.1.5 Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van ECC-Bimas kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is ECC-Bimas gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden;

        12.1.6 Koper bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

        12.1.7 Voorts is ECC-Bimas bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht,

12.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ECC-Bimas op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien ECC-Bimas de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst;

12.3 ECC-Bimas behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1 Indien ECC-Bimas aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 ECC-Bimas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ECC-Bimas is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3 Behoudens wat betreft de verplichting van ECC-Bimas uit hoofde van de in artikel 7 aangeduide garantie, is ECC-Bimas niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de Koper of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met ECCBimas gevoerde onderhandelingen, een met ECC-Bimas aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van ECC-Bimas, een door ECC-Bimas gedaan beroep op overmacht of een door ECC-Bimas geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook.

13.4 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 3 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door ECC-Bimas te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding - inclusief boetes - nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de Koper uit hoofde van de betreffende Order of Overeenkomst waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan ECC-Bimas heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat ECC-Bimas nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.5 De Koper vrijwaart ECC-Bimas voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ECC-Bimas toerekenbaar is.

13.6 Indien ECC-Bimas uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden ECC-Bimas zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ECC-Bimas, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ECC-Bimas en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

13.7 Koper vrijwaart ECC-Bimas tegen alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Koper aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ECC-Bimas geleverde Producten, behoudens indien en voor zover de Koper bewijst dat de schade is veroorzaakt door de door ECC-Bimas geleverde Producten.

14. OVERMACHT

14.1 De gehoudenheid voor ECC-Bimas om haar verplichtingen na te komen wordt opgeschort gedurende de tijd dat zij wegens Overmacht niet kan nakomen.

14.2 Gelijk aan het onvermogen om na te komen staat de situatie waarin de nakoming ernstig worden belemmerd.

14.3 Onder Overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ECC-Bimas geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ECC-Bimas niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

14.4 Van Overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in de volgende omstandigheden: een tekort op de markt aan noodzakelijke grondstoffen, materialen en/of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, oorlog, oorlogsrisico’s, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, rellen, brand, aardbevingen, waterschade, overstromingen, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluitingen, importen exportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in apparatuur, en niet (tijdige) levering van noodzakelijke grondstoffen en materialen, water en/of energie aan ECC- Bimas, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van ECC-Bimas ontstaan.

14.5 Gelijk aan Overmacht staan eveneens de omstandigheden genoemd in het vorige lid, voorkomend in het bedrijf van derden van wie ECC-Bimas grondstoffen, materialen, diensten, onderzoeksrapporten, monsters, berekeningen enz. betrekken en ontvangen.

14.6 Gelijk aan Overmacht staat eveneens de situatie waarin de omstandigheden genoemd in artikel 14.3 en 14.4 zich voordoen in het bedrijf van derden met betrekking tot opslag of vervoer van goederen, al dan niet uitgevoerd onder ons eigen beheer.

14.7 Indien als gevolg van Overmacht de opschorting van de nakoming van ECC-Bimas (een deel van) van de Overeenkomst langer dan twee maanden duurt, hebben beide Partijen het recht (de rest van) de Overeenkomst ontbonden te verklaren. Geen van beide Partijen zal in dat geval gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding. Eventuele vooruitbetalingen zullen worden teruggestort, met dien verstande dat de Koper zal betalen voor de door ECC-Bimas geleverde prestaties tot aan de dag van ontbinding of (al naar gelang het geval) deze prestaties worden verrekend overeenkomstig het overeengekomen factuurbedrag.

15. OVERIGE BEPALINGEN

15.1 Overdracht rechten en plichten

        15.1.1 ECC-Bimas is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Koper geeft nu voor alsdan onherroepelijke volmacht/toestemming daartoe.

        15.1.2 Koper mag de Overeenkomst of rechten en verplichtingen daaruit niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ECC-Bimas aan derden overdragen.

        15.2 Derdenbeding. Geen enkele bepalingen in deze Voorwaarden kan worden opgevat als een zogenaamd derdenbeding in de zin van Artikel 6:253 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

15.3 Wijziging. Tenzij in deze Voorwaarden anders is bepaald, zijn afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst, de Order en de Voorwaarden uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen door ECC-Bimas.

15.4 Wijziging Voorwaarden. ECC-Bimas behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de Koper.

15.5 Voor zover in de Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van de Koper jegens ECC-Bimas uit hoofde van of samenhangend met een bestelling, opdracht of Order - waartoe te rekenen vorderingen tot vergoeding van schade en/of boetes - in ieder geval één jaar na de dag waarop de betreffende geleverde Producten, verrichte werkzaamheid en/of verleende dienst waarmee de vordering verband houdt aan de Koper is gefactureerd, tenzij door de Koper binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

16. DOORVERKOOP

16.1 De Koper is bij doorverkoop niet bevoegd de Producten te exporteren naar enig ander land dan zijn vestigingsland zonder de Verkoper vooraf om toestemming hiervoor te vragen.

16.2 De Koper is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoop bevorderende maatregelen, die ECC-Bimas treft, en waaromtrent hij telkens tijdig van tevoren de Koper zal inlichten. Deze verkoop bevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op premies en prijsvragen, op handhaving van bepaalde consumentenprijzen, op een bepaalde 'display' in verkoopruimten van de Koper, op inruilacties enz.

16.3 De Koper is uitdrukkelijk niet bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de Producten aan te brengen.

16.4 ECC-Bimas is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de Koper, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van artikel 16.

17. SCHADEVERGOEDING EN CONTROLE DOORVERKOOP

17.1 De Koper, die in strijd handelt met enige bepaling van de Voorwaarden, verbeurt ten gunste van ECC-Bimas dwangsommen voor iedere overtreding van de Voorwaarden. De omvang van de dwangsommen wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op € 50.000.- en indien Koper de overtreding(en) van de Voorwaarden niet staakt danwel voortzet dan verbeurt Koper overigens ten gunste van ECC-Bimas een dwangsom van € 5.000,- per dag per overtreding.

18. DOORVERKOOP

18.1 Getoonde monsters of modellen zijn niet meer dan een indicatieve aanduiding van de te leveren Producten.

18.2 ECC-Bimas is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances. De Koper kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren.

18.3 Bij bepaalde Producten van ECC-Bimas behoudt ECC-Bimas zich het recht voor binnen redelijke grenzen meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid.

18.4 ECC-Bimas garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten indien en voorzover de oorspronkelijke fabrikant die garantie over die Producten ook aan ECC-Bimas heeft verstrekt.

18.5 ECC-Bimas is uit hoofde van de garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de Koper bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage of uitvoering.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

19.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen ECC-Bimas en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

19.2 Ter zake alle geschillen met de Koper is bij uitsluiting bevoegd de competente rechter te Amsterdam, tenzij ECC-Bimas de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.